Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie - tradycja i nowoczesność

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie w swojej powojennej historii przechodził wiele zmian, powoli wrastać, w świadomość lokalnego społeczeństwa i współtworzył jego dzieje. Od początku siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej 5. Z kronikarskich zapisów wynika, że działalność edukacyjną w tym miejscu rozpoczęto w roku 1877, kiedy to Mina Brown założyła ponadpodstawową prywatną szkołę dla dziewcząt. Pięć lat póżniej powstała ponadpodstawowa szkoła dla chłopców, a w roku 1905 połączono te placówki. Rosnąca popularność szkoły powodowała liczne modernizacje budynku.

W roku szkolnym 1948/49 z inicjatywy rodziców i przy poparciu Zarządu Miejskiego w Bielawie, którego burmistrzem był Ludwig Jurczak, Komitet Rodzicielski przy szkole nr 1 z przewodniczącym Romanem Komorowskim wystąpił do Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu z prośbą o utworzenie w Bielawie Liceum Ogólnokształcącego. Kuratorium wyraziło zgodę na otwarcie szkoły tego typu i wysłało do Ministerstwa Oświaty pismo z prośbą o zatwierdzenie jego dyspozycji.

W tym samym roku szkolnym Kuratorium wrocławskie przyjęło nad szkołą tylko nadzór pedagogiczny- sprawy, natomiast finansowe (opłata nauczycieli, utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych, sprzętu itp.) pozostawiło w gestii organizatorów. Sprawa ta została rozwiązana w następujący sposób- Zarząd Miejski w Bielawie wygospodarował na cele szkoły do grudnia tegoż roku 700 tys. zł a rodzice zobowiązali się do opłacania czesnego w wysokości 800 zł. od ucznia miesięcznie.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego dawniej.

Dyrektorem tej wyodrębnionej już szkoły średniej został mianowany Antoni Rosik. Nosiła ona nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego Zarządu Miejskiego w Bielawie, i posiadała 3 klasy (2-ósme i 1 dziewiątą), 74 uczniów i 15 nauczycieli.

Warunki pracy szkoły były bardzo trudne: płynność kadr nauczycielskich, przerośnięty wiek uczniów i ich płynność, brak pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, programów nauczania, książek, zeszytów itp.- mankamenty, które z jednej strony utrudniały pracę- lecz z drugiej strony, wyzwalały entuzjazm twórczej i ofiarnej pracy tak nauczycieli, uczniów jak i rodziców i przekonanie, że pracują dla swojej, polskiej szkoły na nowo odzyskanych terenach.

Wydarzeniem bez precedensu ,o którym należy wspomnieć przy opisie historii szkoły, była uroczystość nadania szkole nazwy Bolesława Chrobrego i wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Ta podniosła uroczystość odbyła się 4 czerwca 1961 roku na boisku szkoły. W obecności władz miejskich, sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR, przedstawicieli bielawskich zakładów pracy, delegatów zarządu powiatowego ZMS, przedstawicieli Inspektoratu Szkolnego, rodziców, nauczycieli i młodzieży. W otoku godła państwowego, wyhaftowane zostały słowa roty Marii Konopnickiej- „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”- słowa te były hasłem oddziaływania wychowawczego szkoły na środowisko.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego obecnie.

Na początku XXI wieku przed Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie postawiono nowe wyzwania związane z wdrażaniem reformy oświatowej oraz przygotowaniem absolwentów do pracy w zmieniającej się rzeczywistości .W 2005 roku na mocy decyzji Starosty Dzierżoniowskiego powstało Gimnazjum nr 5 a placówka przyjęła nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

Ale to dopiero początek zmian w szkole-od roku szkolnego 2006/2007 szkoła wdrożyła nowatorską organizację procesu nauczania języków obcych i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. W praktyce oznacza to ,że uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć w szerszym zakresie ,natomiast proces uczenia języków obcych odbywa się na pięciu poziomach zaawansowania.

Aula szkoły.

W roku 2009 ZSO w Bielawie jako jedyna szkoła w powiecie dzierżoniowskim wprowadził dziennik elektroniczny oraz platformę edukacyjną, czyniąc tym samym proces edukacyjny ciekawszym i sprawniejszym. Wiązało się to z pełną komputeryzacją szkoły i zapewnieniem nowoczesnego zaplecza technicznego. Każdy gabinet wyposażony jest w komputer połączony z Internetem, aznaczna część klas ma nowoczesne pomoce dydaktyczne i rzutniki umożliwiające korzystanie z programów multimedialnych.

Śmiało można więc powiedzieć, że Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie to zmodernizowana , nowoczesna placówka oświatowa, kształcąca młodych ludzi zgodnie z duchem czasu.

mgr Iwona Gryś, mgr Iwona Weigelt

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.