Zasady zachowania się uczniów w szkole

Zasady zachowania uczniów obowiązujące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Bielawie

 1. Dbałość o honor, dobre imię szkoły i godne jej reprezentowanie.
 2. Okazywanie szacunku dla godła, hymnu, flagi narodowej i tradycji patriotycznych.
 3. Poszanowanie godności wszystkich członków społeczności szkolnej.
 4. Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzeganie przepisów BHP.
 5. Przestrzeganie nietykalności osobistej wszystkich członków społeczności szkolnej.
 6. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności.
 7. Przeciwstawianie się przejawom przemocy i wulgarności.
 8. Dbałość o kulturę słowa.
 9. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich członków społeczności szkolnej.
 10. Kulturalne zachowanie podczas zajęć lekcyjnych, wspólnych wyjść oraz przerw śródlekcyjnych.
 11. Życzliwość i zrozumienie w kontaktach interpersonalnych.
 12. Szanowanie prywatności wszystkich członków szkolnej społeczności.
 13. Dbałość o czystość i porządek na terenie szkoły.
 14. Poszanowanie mienia szkoły oraz prywatnej własności uczniów i pracowników szkoły.
 15. Przestrzeganie ustaleń władz szkoły.
 16. Wykonywanie poleceń nauczycieli.
 17. Podczas pobytu w szkole obowiązuje strój i wygląd stosowny do zajęć lekcyjnych lub uroczystości szkolnych, zgodny z tradycyjnymi normami obyczajowymi.
 18. Współodpowiedzialność uczniów za jakość życia w szkole.

W szkole obowiązuje:

 • zakaz opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych bez opieki nauczyciela
 • zakaz spożywania alkoholu, narkotyków, środków odurzających, palenia papierosów

Wyróżnienia i nagrody

Za wzorową i przykładną postawę, pracę na rzecz klasy, szkoły, samorządu uczniowskiego, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
 1. Pochwałę wychowawcy klasy wobec uczniów, wpis do dziennika.
 2. List pochwalny do rodziców, podpisany przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
 3. Pochwałę dyrektora szkoły, dyplom wręczony wobec społeczności uczniowskiej.
 4. Nagrody rzeczowe dla najbardziej wyróżniających się uczniów.
 5. Wpis do Złotej Księgi.

Uchwałą Rady Pedagogicznej do Złotej Księgi wpisywany jest uczeń, który spełnia następujące warunki:

 • uzyskał średnią ocen powyżej 5,0
 • otrzymał wzorową ocenę zachowania
 • uzyskał tytuł laureata konkursu
 • był inicjatorem lub organizatorem pożytecznych działań o zasięgu ogólnoszkolnym

Rodzaje kar:

 1. Upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę
 2. Upomnienie przez wychowawcę wobec klasy
 3. Ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia
 4. Upomnienie przez dyrektora udzielone na piśmie
 5. Nagana od dyrektora szkoły udzielona na piśmie
 6. Powołanie ucznia przed Komisję Dyscyplinarną
 7. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody materialne
 8. Uczeń ma obowiązek naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody
 9. Wszczęcie postępowania karnego (policja, sąd)
 10. Nagana dyrektora pociąga za sobą:
  • obniżenie oceny ze sprawowania
  • uczeń może być przeniesiony do innej równoległej klasy
  • zawieszenie niektórych przywilejów ucznia (np. udział w dyskotece szkolnej, wycieczce itp.)
 11. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy ten:
  • umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi
  • wchodzi w kolizję z prawem
  • demoralizuje innych uczniów
  • permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły
Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.