Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN
RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BIELAWIE§1
Postanowienia ogólne


 1. W ZSO działa Rada Pedagogiczna, która jest organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Członkami Rady Pedagogicznej są nauczyciele zatrudnieni w ZSO.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej (m. in. przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego)

§2
Kompetencje Rady Pedagogicznej


 1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące (podejmuje uchwały zatwierdzające):
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły
  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
 2. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje opiniujące, opiniując w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły
  2. projekt planu finansowego szkoły
  3. wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu ZSO albo jego zmiany i po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców uchwala go.

§3
Kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej


 1. Przewodniczącym RP jest dyrektor ZSO.
 2. Tryb zwoływania posiedzeń RP:
  1. zebrania plenarne RP są organizowane w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym, umieszczonym na stronie internetowej szkoły
  2. posiedzenia RP poza terminami ustalonymi w harmonogramie zwołuje przewodniczący rady, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem obrad
  3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu
  4. zawiadomienie o terminie w odniesieniu do pkt b) i c) musi być podane do wiadomości nauczycieli na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
 3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek:
  1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  2. organu prowadzącego szkołę
  3. przewodniczącego RP
  4. co najmniej 1/3 członków rady.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania RP oraz powiadamia jej członków o terminie i tematyce zebrania, nadzoruje prowadzenie dokumentacji rady i realizację uchwał rady.
 5. Dyrektor ZSO przedstawia RP nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 6. Prowadzona jest lista obecności członków rady na posiedzeniach. Ewentualną nieobecność nauczyciel zgłasza przed posiedzeniem RP u przewodniczącego lub jest usprawiedliwiana w ramach obowiązujących przepisów KP.
 7. Nauczyciele mogą wnieść do przewodniczącego propozycje zmiany porządku posiedzenia.
 8. RP może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe. Komisje i zespoły mają charakter opiniująco - doradczy.
 9. RP powierza funkcje protokolantów osobom wybranym spośród członków rady.

§4
Procedura głosowania i dokumentowanie pracy RP


 1. Uchwały RP są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
 2. Głosowanie na posiedzeniach RP mogą być jawne lub tajne.
 3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez radę 3-osobowa komisja skrutacyjna, która odpowiada za stworzenie warunków tajności głosowania
 5. Uchwały RP są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 6. Z posiedzenia RP sporządza się protokół, który stanowi jedyną formalną dokumentację przebiegu posiedzenia. Protokoły są dostępne, do wglądu, w sekretariacie szkoły po 7 dniach od dnia posiedzenia rady, a w szczególnych przypadkach po 14 dniach.
 7. Wzór uchwały

Uchwała nr 1/2008 z dnia 28.08.2008
w sprawie zatwierdzenia planu pracy ZSO w BielawieNa podstawie art. Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami) Rada Pedagogiczna ZSO w Bielawie uchwala:

§1


Rada Pedagogiczna zatwierdza plan pracy ZSO w Bielawie na rok szkolny 2008/09

§2


Plan o którym mowa w § 1. stanowi załącznik do uchwały

§3


Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest przewodniczący rady

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia


§5
Prawa i obowiązki członków RP


 1. Członkowie RP mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.
 2. Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez RP.
 3. Członkowie RP mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach RP.
 4. Członkowie rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie posiedzeń rady.
 5. Uchwały podjęte przez RP obowiązują wszystkich członków rady, niezależnie od ich indywidualnych opinii.

§6
Postanowienia końcowe


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/ 2008/2009 z 25.11.2008

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.